Markkinoinnin perusteet, arviointikriteerit

Markkinoinnin perusteet opintojakson tehtävien painoarvot ja arviointikriteerit:

A. Kaksi markkinoinnin kirjaa, niistä kirjoitetut esseet (25%) 

B.  Linkedin profiilinin perustaminen ja kahden markkinointiaiheisen artikkelin julkaiseminen(voi olla edellisen tehtävän esseitä artikkeloituna) ja profiilikuvan lataaminen Teamsiin (10%)

C. Suunnittele valitsemallesi tuotteelle/palvelulle markkinointistrategia käyttämällä apuna markkinoinnin taikakaavaa ja/tai –konetta (50%)

D. Sisällöntuotanto ja analytiikka (15%)

_____________________________________________________________
Esseiden arviointikriteerit (1-5):

Essee on kirjasta saatuja ideoita ja ajatuksia reflektoiva omakohtainen dokument-ti. Sen avulla kirjoittaja jäsentää kirjan tuomia ajatuksia kirjallisessa muodossa. Lisäksi esseen avulla viestitään muille omista ajatuksista. Parhaimmillaan essee synnyttää uutta, käyttökelpoista tietoa koko Tiimiakatemian yhteisölle. 

Essee on keskeinen osa Tiimiakatemian teoriaharjoitteita (Teorian Soveltaminen Käy-täntöön, eli TSK). Kirjoja lukemalla ja esseitä kirjoittamalla kerätään kirjapisteitä. Tiimiyrittäjät keräävät tradenomin opinpolkunsa aikana 120 kirjapistettä. Kirjallisuusvalinnat tehdään käyttä-en Johannes Partasen toimittamaa Yrittäjän & valmentajan Parhaat Kirjat –valintaopasta (YPK). Pedagogisesti essee liittyy Tiimiakatemialla käytettäviin tekemällä oppimiseen (learning by doing) ja konstruktivismiin. 

Hyvän esseen piirteitä 

 1. Muotoseikat ja ymmärrettävyys on kunnossa (äidinkieli lauserakenteineen, pisteineen ja pilkkuineen sekä selkeää suomen kieltä ja järkevä otsikointi). Peruskoulun ja 2. asteen opit riittävät tässä vallan mainiosti.

2. Looginen (eli lukija voi seurata eräänlaista ”juonta”). 

3. Esseessä on sovellutuksia omaan ja oman tiimiyrityksen toimintaan kirjan synnyttämien ideoiden pohjalta (vastakohtana tälle on ns. ”yleinen pohdinta”, joka ei loppujen lopuksi koske kirjoittajaa itseään millään tavalla; esim. Suuryritysten Kaukoidän menestystekijöiden pohdinta ilman mitään yhteyttä omaan pienyritystoimintaan tai elämään). 

4. Lähtökohtaisesti Tiimiakatemiassa hyväksytty essee on 3-tasoinen. 

Pituus, muotoseikat ja ulkoasu 

 1. Esseelle ei ole määritelty tarkkoja kriteereitä tai muotomäärityksiä. Sen pituutta ei ole myöskään määritetty, joskin peukalosääntönä on, että essee on 2-3 sivun mittainen per kirjapiste. 

2. Sisällysluettelon käyttö on suositeltavaa esseissä, joiden pituus ylittää 4 sivua. Esseessä voidaan käyttää havainnollistavia listoja, taulukoita tai kuvioita.

Oppimisen taso  Esimerkit ja avainsanat 
1. Muistaminen: Muistelee aiemmin oppimaansa tietoa.  Esimerkki: Uudelleen kirjoittaa kirjasta opittua tietoa tai tekee kirjasta tiivistelmän. 

Avainsanat: määrittelee, kuvailee, tunnistaa, tietää, listaa, vertailee, hahmottelee, muistelee, tunnistaa toistaa, valitsee. 

2. Ymmärtäminen: Sisäistää teorioiden ja kirjojen tarkoituksen.  Esimerkki: Tulkitsee omin sanoin kirjan ohjeita ja esimerkkejä esseessä. 

Avainsanat: ymmärtää, muuntaa, puolustaa, erottaa, arvioi, selittää, laajentaa, yleistää, an-taa esimerkin, päättelee, tulkitsee, kertoo omin sanoin, ennustaa, kirjoittaa uudelleen, tekee tiivistelmän, kääntää. 

3. Käytäntöön vieminen: Käyttää kon-septia tai teoriaa uudessa tilanteessa. Soveltaa kirjasta opittua käytäntöön.  Esimerkki: Esittelee esseessä kuinka aikoo käyttää/ käytti kirjasta opittua tiimiyrityksen kehittämisessä, projektissa tai omassa elämäs-sä. 

Avainsanat: soveltaa, muuttaa, laskee, raken-taa, demonstroi, löytää, manipuloi, muokkaa, toimii, ennustaa, valmistelee, tuottaa, liitää eri yhteyksiin, näyttää, ratkaisee, käyttää. 

4. Analysointi: Pilkkoo konseptin tai teorian palasiin ja tarkastelee niitä erilli-sinä osina sekä näkee niiden paikan osana kokonaisuutta. Ymmärtää fakto-jen ja päätelmien eron.  Esimerkki: Esseestä näkee, että kirjan sanoma on ymmärretty hyvin. Se on pilkottu osiin ja niiden merkitystä on tarkasteltu osana kokonai-suutta. 

Avainsanat: analysoi, jakauttaa, vertaa, hakee kontrasteja, mallintaa, uudelleen rakentaa, erottelee, arvottaa, erottelee, tunnistaa, osoittaa, päättelee, hahmottelee, 

_______________________________________________________________
Linkedin profiilin arviointikriteerit (1-5):
 • Kaikkien osioiden täyttäminen
 • Profiilikuva ja sen laatu
 • Postauksien määrä
 • Artikkelien ajankohtaisuus, selkeys, visuaalisuus, lukijoiden määrä

_______________________________________________________________

Markkinointistrategian arviointikriteerit (1-5):
 • Mallin soveltaminen käytäntöön, teorioiden sisäistäminen ja ymmärtäminen
 • Ideoiden monipuolisuus, kekseliäisyys
 • Omat sovellukset ja mahdolliset mallinnukset

_______________________________________________________________

Sisällöntuotannon arviointikriteerit (1-5):
 • Tekstin nasevuus, mielenkiintoisuus ja oikeinkirjoitus
 • Visuaalisuus, valokuvat, videot
 • Somekanavan tuntemus ja ominaisuuksien hyödyntäminen
 • Ymmärrys analytiikasta, raportointi ja postauksen näkyvyy

PALUU MARKKINOINNIN PÄÄSIVULLE

%d bloggaajaa tykkää tästä: